top of page

Algemene Voorwaarden SKDE-Print

 

De klant dient steeds de algemene voorwaarden voor internetverkoop te lezen alvorens een internetbestelling te plaatsen. Bij iedere bestelling wordt hem gevraagd uitdrukkelijk te bevestigen dat hij deze voorwaarden aanvaardt, zo niet kan hij de bestelling niet afronden.

Identificatie van de verkoper

SKDE-Print

Liezebeekwijk 14, 1540 Herne, België

Tel. 0498/81.30.09

Email: info@skde-print.com

BTW: BE0719.961.714

 

Algemeenheden

Alleen de huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de internetverkoop door SKDE-Print aan eindgebruikers. Alle andere voorwaarden, zelfs die hernomen op de bestelbon van de koper, zijn uitgesloten. SKDE-Print kan ten alle tijde wijzigingen aanbrengen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden. Op lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.

 

De overeenkomst kan gesloten worden in het Nederlands, Frans of het Engels, naar gelang van de keuze van de klant. Ook de verdere gegevensuitwisseling zal in één van deze beide talen gebeuren. De klant zal zich niet kunnen beroepen op het feit dat hij de gekozen taal niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.

 

Alle aanbiedingen, prijzen en afbeeldingen zijn onder voorbehoud van typefouten en/of kleurafwijking.

 

Elk geschil is onderworpen aan het Belgisch recht; enkel de rechtbanken van Dendermonde zijn bevoegd.

 

SKDE-Print levert aan particulieren en bedrijven. Waar vermeld, zullen de bepalingen enkel van toepassing zijn op de koop door een "consument"; dit is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden aankopen verricht op de website.

 

Totstandkoming van een internetverkoop

De catalogus met producten en hun omschrijving die op skde-print.com terug te vinden is, vormt op zich geen aanbod. Pas bij het ontvangen van de bevestigingsmail is de koop gesloten. SKDE-Print behoudt zich het recht om voor de veiligheid en zekerheid van de klant bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren. Ook bestellingen waaruit blijkt dat de koper de intentie heeft om de producten zelf weder te verkopen kan SKDE-Print weigeren.

 

 

Eigendomsrecht

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen.

Prijzen

Alle prijzen vermeld op de webshop van SKDE-Print zijn vermeld in EURO, inclusief BTW. De normale leverings- of verzendingskosten zijn aangegeven, rekening houdend met de door de klant verstrekte informatie over zijn leveringsplaats.

 

Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien de prijs dient te worden aangepast ten opzichte van de prijs op moment van bestelling (bijvoorbeeld omdat de korting door een leverancier werd geschrapt), zal de consument daar steeds van worden verwittigd en heeft hij/zij het recht om zonder kosten de aankoop te annuleren.

Betaling

De klant kan zijn bestelling betalen via:

Klassieke overschrijving op ons rekeningnummer BE10 7340 4606 4804

 

De bestelde producten worden gedurende 7 dagen voor de klant gereserveerd, in afwachting van de betaling.  Als die in die periode uitblijft, kunnen wij beslissen de bestelling te annuleren.

Levering

De goederen worden normaal geleverd door ons of een koerier. In sommige gevallen kan een leveringskost aangerekend worden. Daarvan wordt u eerst op de hoogte gebracht.

 

De goederen kunnen ook zelf afgehaald worden. Liezebeekwijk 14, 1540 Herne, België.

Graag eerst telefonisch contact op het nr 0498/81.30.09

Leveringstermijn

SKDE-Print streeft een zo kort mogelijke leveringstermijn na. Verwachte levertermijnen worden meegedeeld onder voorbehoud en zonder enige verbintenis.

Als SKDE-Print niet in staat is een bepaalde bestelling uit te voeren, brengt SKDE-Print de klant daar zo snel mogelijk van op de hoogte.

 

Herroepingsrecht

Gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen worden in geen geval teruggenomen.

 

Ivm opmerkingen, vragen of klachten omtrent de bestelling, kan de klant steeds terecht bij SKDE-Print, info@skde-print.com of 0498/81.30.09

 

Elke klacht betreffende zichtbare schade aan de verpakking van de geleverde goederen dient, om in acht genomen te worden, schriftelijk geformuleerd te worden op de begeleidende documenten op het ogenblik van de levering.
Opmerkingen over beschadigingen en fouten aan het geleverde product dienen steeds binnen de 24u na levering per mail gemeld te worden aan info@skde-print.com

 

Deze voorwaarden gelden vanaf 07/02/2019

bottom of page